**Dünya Doktorları Derneği**

**Sözleşme Türü:**    Belirli Süreli İş Sözleşmesi
**Başlangıç tarihi:**     01.02.2024

**Hiyerarşi ve Görev Yeri**
Hatay'da görevlendirilmek üzere; Klinik Psikolog saha yöneticisinin(Field Manager) yönetimi ve MHPSS Yöneticisi veya Süpervizörü'nün teknik süpervizyonu altında çalışır.

**ARANAN NİTELİKLER**
**Eğitim ve Nitelikler**
- Psikoloji veya psikolojik danışmanlık alanında üniversite diploması
- Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans

**Mesleki Deneyim**
- İnsani yardım sektöründe benzer pozisyonlarda en az 2 yıl deneyim
- Raporlama araçları konusunda bilgi sahibi olmak

**Diller**
- Zorunlu: Türkçe (sözlü ve yazılı);
- Tercihen: Arapça, İngilizce

**Bilgi ve Teknolojik Donanım**
- Microsoft ofis paket programlarını iyi derecede kullanabilme;

**Genel Nitelikler**
- Dinleme becerileri;
- Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerileri;
- Kişilerarası beceriler ve her düzeyden insanla iletişim kurabilme;
- Diplomatik olma;
- Esneklik ve karmaşık ve değişken bağlamlara uyum sağlama kabiliyeti;
- Uluslararası bağlamda çalışabilme ve uluslararası ile ulusal uzmanlarla işbirliği yapabilme;
- Çok-kültürlü ortamlara aşina olma;

**TEMEL GÖREVLER**
- Akıl ve Ruh Sağlığı(MHPSS) Faaliyetlerini koordine etmek 
- MHPSS Vakalarını Teşhis ve Tedavi etmek
- Toplum MHPSS Müdahalelerini Geliştirmek
- Duyarlılık Yaratma ve Kapasite Geliştirme
- Toplum ve Servis Sağlayıcılar Arasındaki Sevk Sistemini Kullanma
- Risk Faktörlerimin Analizi, Tespiti ve Azaltılması
- Önleyici Tedbirler Geliştirme ve Uygulama
- Diğer Görevler

**Akıl ve Ruh Sağlığı Faaliyetlerini Koordine Etmek**
- Akıl ve Ruh Sağlığı ile ilgili vakaların tanımlanmasında  diğer ilgili ekip üyeleri ile çalışmak;
- Akıl sağlığı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile, ortaklar, MEAL ekibi ve Koruma Koordinatörü ile koordineli olarak ruh sağlığı kapsamının iyileştirilmesi veya çözüme kavuşturulması için müdahalelerin teklif edilmesine yardımcı olmak;

**MHPSS Vakalarını Teşhis ve Tedavi etmek**
- İhtiyacı olan tüm yararlanıcılara bireysel danışmanlık, grup terapisi ve psiko-eğitim yoluyla uygun akıl ve ruh sağlığı desteği ve/veya tedavisi sağlamak;
- Kişiselleştirilmiş müdahale planları geliştirmek ve her düzeyde takip etmek için doğrudan vaka yönetimi ekibiyle birlikte çalışmak.

**Toplum MHPSS Müdahalelerini Geliştirmek**
- Toplum düzeyinde etkili ve kültürel açıdan uygun yaklaşım ve müdahalelerin tanımlanmasına katılmak;
- Toplumda ve düzensiz yerleşim yerlerinde yaşayan insanların bilgi ve öz denetimini geliştirmek için bilgi yaymaya ve görüş toplamaya odaklanmak;
- Hedef kitle içerisinde ve arasında önemli destek ağlarının oluşturulması ve teşvik edilmesi için çalışmak.

**Duyarlılık Yaratma ve Kapasite Geliştirme**
- ARSPSD(*Akıl ve Ruh Sağlığı ile Psiko-Sosyal Destek*)  kılavuzları hakkında farkındalık/eğitim toplantıları düzenlemek
- DDD vaka yönetimi ekiplerinin yanı sıra, partner kurum personelini ve topluluk üyelerini ARSPSD konularında eğitmek.

**Toplum ve TARS(Toplum Akıl ve Ruh Sağlığı) Merkezi Arasındaki Yönlendirme Sistemini Kullanma**
- Toplum ve ilgili servis sağlayıcı arasında etkili yönlendirme sistemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak;
- İkinci basamak akıl ve ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirme sistemini kullanmak.

**Risk Faktörlerinin Tespiti, Analizi ve Azaltılması**
- Hedef kitlenin akıl ve ruh sağlığı durumunu etkileyen potansiyel risk faktörlerini araştırmak ve tespit etmek;
- Gerektiğinde, potansiyel risk faktörlerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için diğer paydaşlarla koordinasyon sağlamak;
- Öngörülen her türlü ARS araştırma çalışmasına ve/veya profesyonel saha değerlendirmesine katılmak. 

**Önleyici Tedbirler Geliştirme ve Uygulama**
-Akıl ve ruh sağlığı ekibiyle işbirliği içinde sanat terapisi, psikodrama vb. yenilikçi önleyici akıl ve ruh sağlığı müdahaleleri geliştirmek ve uygulamak.   

**Raporlama**
- Her terapi(bireysel veya grup) için klinik dökümantasyonu sağlamak;
- Akıl ve ruh sağlığı aktiviteleri ile toplanan veri hakkında hatalık raporlama sağlamak;
- Güvenlik ile alakalı her türlü konuyu yöneticiye raporlamak;
- Her vaka için uygun veri girişini sağlamak;
- Gerekli açıklamaları ve yönlendirmeleri içerecek şekilde DDD belgelerini doldurmak;
- Gerekli görüldüğünde durum raporu sunmak;
- Sözleşme sonunda bir görev raporu ve/veya devir teslim belgesi sunmak.
- Donör/Partner taleplerine uygun olacak şekilde her aktivite için raporlama sağlamak

**Diğer İlgili Görevler**
- Kurum içi toplantılara katılım sağlamak ve DDD ekibini ilgili konularda bilgilendirmek;
- Gerektiğinde anahtar aktörler ile toplantılara katılım sağlamak
- Hasta/Danışan mahremiyetine ve gizliliğine saygılı davranmak;
- Yöneticisi/DDD tarafından atanmış görevleri yerine getirmek;